Μεταβίβαση φορτηγού ή λεωφορίου

Αρμόδια Υπηρεσία:
Η Υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής ενότητας ή του Περιφερειακού διαμερίσματος της Περιφέρειας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου.

Δικαιολογητικά:
1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση.
2. Γραμμάτιο είσπραξης από Τράπεζα από το οποίο να προκύπτει ότι καταβλήθηκαν τα τέλη μεταβιβάσεως του αυτοκινήτου ή τιμολόγιο στις περιπτώσεις που το μεταβιβαζόμενο όχημα εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής ΦΠΑ.
3. Βεβαίωση υπεραξίας από Δ.Ο.Υ. όπου απαιτείται και διπλότυπο πληρωμής από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών περί καταθέσεως της άδειας κυκλοφορίας και των κρατικών πινακίδων του αυτοκινήτου.
5. Συμβολαιογραφική πράξη εξόφλησης του αυτοκινήτου στην περίπτωση που κατά την προηγούμενη μεταβίβαση είχε παρακρατηθεί η κυριότητα του.
6. Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής και κυριότητας αυτοκινήτου.
7. Αντίγραφο καταστατικού αν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέλη είναι Ομόρρυθμος ή Ετερόρρυθμος Εταιρεία ή Φ.Ε.Κ. περί συστάσεως της εταιρείας και ανακοινώσεως των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μεταβιβάσεως για τις Α.Ε. και Ε.Π.Ε.
8. Α.Φ.Μ. αγοραστή & πωλητή